Gebruiksvoorwaarden

1) Conditions applicables

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen of mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. De algemene voorwaarden binden de partijen, behalve andere bijzondere voorwaarden schriftelijk verstrekt.

2) Utilisation frauduleuse

Voor elk frauduleus gebruik van teksten, namen en / of productenbeschrijvingen en / of opleidingen, evenals van foto’s op de website van ROXILS, wordt er een klacht in de rechtbank ingediend met als gevolg een schadevergoeding van minimum 1.500,00 EUR per plagiaat of kopie.

3) Livraison

De levertijden worden altijd ter informatie gegeven. De vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelling. De geleverde hoeveelheden zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de bepaalde hoeveelheden, dit betekend, standaard fabrieksverpakking.De koper zal de hoeveelheid van de geleverde goederen moeten aanvaarden zonder een bezwaar te kunnen uiten. De inhoud, het gewicht, de afmetingen en de hoeveelheid van de geleverde goederen zullen genieten van een vermindering van (?)10%.

4) Réclamations

Eventuele klachten moeten ons binnen de acht dagen per aangetekend schrijven bereikt worden. Na deze periode zullen de goederen en de prijzen worden beschouwd als “definitief aanvaard”.

5) Risques sur la marchandise

De goederen reizen op risico van de koper, zelfs wanneer zij “vrachtvrij” worden verkocht.Aangezien we een verkooppunt in ANGLEUR hebben, waar u vrij bent om uw orders te komen afhalen, blijft de postzending een dienst die op heden geen enkele garantie heeft in geval van verlies of beschadiging.

6) Engagement du client

De klant verbindt zich ertoe om elke goederen te aanvaarden. In geval van ontbinding, is de verkoper vrij om ofwel de aanvaarding en de volledige betaling van de bestelling te eisen, ofwel een schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag te eisen.

7) Défaut de fabrication

In geval van een fabricagefout, wordt onze aansprakelijkheid beperkt door de eventuele vervanging van de goederen. Er kan geen enkele aansprakelijkheid van ons bedrijf zijn wegens eventuele fouten resulterend van verandering van onze producten, omdat we geen enkele controle hebben op de producten of op de wijze waarop deze producten werdenbehandeld of gebruikt.De gebruiker moet controleren of de producten voldoen aan de lokale wetgeving inzake goederen alvorens ze te gebruiken. Elke informatie over onze producten is vertrouwelijk en mag niet worden gekopiëerd, noch overgedracht aan derden.

8) Propriété des biens

De verkoper behoudt zich de het eigendom van de goederen en van de toebehoren?? totdat de werkelijke betaling van de volledige initiale prijs wordt geschieden. en accessoires. Bij In geval van doorverkoop, de verkoper behoudt eveneens zich ook het recht de mogelijkheid om de prijzen op te eisen activa gehouden door de van de goederen die in het bezit zijn van de sub-koper/toeleverancier?? te eisen. Het eigendomsvoorbehoud is overgedragen op de verkoopprijs. Vanaf de Snel levering, worden de risico's van welke aard, dan ook toevallige inbegrepen toevallig gevallen, gebeurtenis of risico’s van overmacht en de voogdij, overgedragen aan de koper. De niet-betaling op willekeurig vervaldatum, zal de eis van de goederen tot gevolg hebben. De standaard van een van de termijnen kan leiden tot claims van eigendom. De voorschotten Deposito's zal zullen behoud worden behouden om eventuele mogelijke verliezen bij wederverkoop doorverkoop te dekken.

9) Vente au comptant

De verkoop wordt contant betaald (op het hoofdkantoor) in ANGLEUR.

10) Méthode de paiement

De betaling door de koper wordt zonder korting contant uitgevoerd, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de factureringsdatum, tenzij anders bepaald.

11) Non-paiement de facture

De niet-betaling van één factuur die betaalbaar is op de vervaldag maakt van rechtswege het verschuldigde saldo invorderbaar op alle rekeningen, zelfs rekeningen die niet vervallen zijn.